Waste Water Treatment For Chemical Process

ระบบบำบัดอากาศและน้ำเสีย
รับสร้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย Waste water treatment system

บริการออกแบบ ผลิตสร้าง ตรวจรับรอง ระบบบำบัดไอสารเคมี ให้สะอาด ถูกมาตรฐานอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยทิ้ง หรือ นำไปใช้ประโยชน์ใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *